[Weekly Checkin] W3-06-2565

Update

  • สรุปหัวข้อ note ของ 06-2565 เรื่อง HD Walltes มีทั้งหมด 34 note ดูสรุปหัวข้อทั้งหมดจาก Link
  • ดำเนินการเสร็จแล้ว ทั้งหมด 16 note

Next action

  • note เรื่อง HD Walltes จะดำเนินการเสร็จทั้งหมดภายใน W4-06
  • แก้ไข note ของเดือน 04 และ 05
  • หัวข้อ note ที่จะเขียนต่อไปคือ เรื่อง Modern Cryptography