Test Hash Function

Draft

ชื่อเนื้อหา

 • Test Hash Function

ประเภทเนื้อหา

 • Glossary

โครงสร้างของเนื้อหา

จำนวนหัวข้อที่จะนำเสนอ

 • 2 หัวข้อ

แต่ละหัวข้อจะนำเสนออะไร

 • หัวข้อที่ 1 : Test Hash Function คืออะไร จะอธิบายแนวสั้นๆ เช่น …
 • หัวข้อที่ 2 : Reference คิดว่าจะแปะสัก 3 อันหลักๆ ดังนี้ …

กราฟฟิก

รูปแบบที่จะนำเสนอ

 • แนวการ์ตูนอิงสงครามโลก

จำนวนรูปที่จะนำเสนอ

 • 10 รูป

แต่ละรูปจะนำเสนออย่างไร

 • รูปที่ 1: กราฟฟิกไม่เยอะเน้น wording อธิบายเนื้อหากระชับหน่อยๆ
 • รูปที่ 2: กราฟฟิกไม่เยอะเน้น wording อธิบายเนื้อหากระชับหน่อยๆ
 • รูปที่ 3: กราฟฟิกไม่เยอะเน้น wording อธิบายเนื้อหากระชับหน่อยๆ

Content

Test Hash Function

 • bra bra brab bra …

Reference

 • link 1
 • link 2