สรุปหัวข้อ note จากเรื่อง Block-Cipher/Public-Key-Cryptography/Digital-Signature

MOC Block-Cipher

 • Block Cipher
 • Block Cipher Construction
 • Feistel Network
 • MOC Operation Modes (Encryption modes)
  • ECB (Electronic Codebook) mode
  • CBC (Cipher Block Chaining) mode
 • MOC Basic Operations
  • XOR, exclusion or
  • Shift and rotation
  • Permutation
  • Substitution Box (S-Box)
 • MOC Basic logic gate
  • AND gate
  • OR gate
  • XOR gate
  • NOT gate
  • NAND gate
  • NOR gate
  • XNOR gate
 • MOC ระบบจำนวน (Number system)
  • ระบบเลขฐานสิบ (Decimal Number System)
  • ระบบเลขฐานสอง (Binary Number System)
  • ระบบเลขฐานแปด (Octal Number System)
  • ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number System)
 • MOC DES
  • DES
  • The Strength of DES
  • Triple DES
  • Death of DES

MOC Public-Key-Cryptography

 • Birth of Public Key Cryptography
 • Secure Communication
 • Public Key Encryption
 • Key Pair
 • Diffie-Hellman

MOC Digital-Signature

 • Background of Digital Signature
 • Digital Signature Scheme