[Dictionary for Web3] what should we know about Web3?

อะไรที่เราควรรู้ก่อนเริ่มต้น ศึกษาบนโลก Blockchain หรือ Web3 ?

แนวนี้รู้สึคมันมีเยอะอยู่ปะ พวก Glossary ?

1 Like

เพิ่งเห็นแฮะ ยากเลย

นึกว่าจะมีคำอธิบายจะช่วยให้เห็นใน SEO ง่าย