กระเป๋าตัง Crypto ไม่ได้เก็บ Cryptocurrencies แต่เก็บ Private Keys

กระเป๋าตัง Crypto ไม่ได้เก็บ Cryptocurrencies แต่เก็บ Private Keys

related to: ความสัมพันธ์ระหว่าง Private Key, Public Key และ Address ในระบบ Blockchain

1 Like