ประเภทของกระเป๋าตัง Crypto / Blockchain Wallets

related to : Hardware Wallet คืออะไร?

จริงๆ สามารถแบ่งได้หลายประเภทมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการแบ่ง เช่นถ้ากแบ่งตาม Key Generation Algorithm ก็จะแบ่งเป็น non-deterministic, deterministic wallet

1 Like